Strona WWW

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO „Sotelli24” ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827z późn. zm., dalej jako „ustawa o prawach konsumenta”) w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.sotelli24.pl oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

Sprzedawcą jest Pol-Foods sp. z o.o. z siedzibą w Prostkach ul. Kolejowa 1D 19-335 Prostki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000151146, o numerze NIP 847 00 04 318 o numerze REGON 790002079.

Adres do korespondencji: ul. Kolejowa 1D 19-335 Prostki

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu : +48 87 737 94 07 w godzinach 8.00-16.30

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: k_klimaszewska@pol-foods.com

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem www.sotelli24.pl.

 2. Sprzedawca – Pol-Foods sp. z o.o. z siedzibą w Prostkach ul. Kolejowa 1D 19-335 Prostki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000151146, o numerze NIP 847 00 04 318 o numerze REGON 790002079.

 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, należycie reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, które korzystają ze Sklepu, w szczególności zawierają na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 4. KonsumentKlient, będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Przedsiębiorca – Klient, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który korzysta ze Sklepu.

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 8. Zamówienie – oświadczenie złożone Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zawierające w swej treści rodzaj i ilość Produktów, sposób zapłaty ceny, Produktu oraz Koszt wysyłki, podany do wiadomości Klienta przed jego złożeniem, miejsce dostarczenia Produktów, dane Klienta określone w niniejszym Regulaminie, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Produktów wymienionych w tym Zamówieniu.

 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta.

 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenia Zamówienia.

 11. Towar (Produkt) – dostępne w Sklepie rzeczy ruchome, na które Klient może złożyć Zamówienie.

 12. Cena Towaru (Produktu) – określona w złotych polskich wartość brutto Produktu, należna Sprzedawcy z tytułu przeniesienia własności Produktu na Klienta w drodze umowy sprzedaży, uwzględniająca podatki, w tym podatek od towarów i usług, niezawierająca natomiast Kosztu wysyłki Produktu Klientowi, podanego do jego wiadomości przez Sprzedawcę przed złożeniem Zamówienia.

 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, narzędzie udostępniane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, wspierające proces zawierania ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktów, za pomocą którego widoczne są dla Klienta Produkty wybrane przez niego do nabycia w drodze umowy sprzedaży,

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 15. Koszt wysyłki – koszt dostarczenia Produktu nabytego przez Klienta w sklepie w drodze umowy sprzedaży w sposób i do miejsca wskazanego przez Klienta, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 16. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca:

 1. Zawiera umowy sprzedaży Produktów,

 2. Świadczy na rzecz Klienta usługę elektroniczną w postaci nieodpłatnego utworzenia i prowadzenia Konta, pozwalającego na korzystanie z oferowanych przez Sprzedawcę funkcjonalności Sklepu, w tym zapewnia możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia oraz przechowywania i udostępnienia Klientowi danych dotyczących zawartych umów sprzedaży i zrealizowanych Zamówień,

 3. Świadczy na rzecz Klienta usługę elektroniczną w postaci umożliwienia mu nieodpłatnie cyklicznego otrzymywania informacji dotyczących Sklepu, w tym informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Newsletter),

 4. Umożliwia Klientowi nieodpłatne przeglądanie Treści, zamieszczonych w ramach Sklepu bez konieczności utworzenia i prowadzenia Konta.

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu.

 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta pozostaje w pełni dobrowolna, ale pozostaje ona warunkiem niezbędnym dla złożenia Zamówienia w Sklepie, utworzenia Konta oraz dla możliwości otrzymywania Newslettera.

 3. Sprzedawca zapewnia Klientowi poprawność działania Sklepu i korzystanie ze Sklepu w najpopularniejszych przeglądarkach. Ponadto, do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne są: podłączenie do sieci Internet, aktywne konto poczty internetowej (e-mail), [włączona obsługa plików cookies] .

 4. Sprzedawca dokona wszelkiej staranności, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie Sklepu. Zastrzega jednak, iż w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji systemu teleinformatycznego Sprzedawcy, dokonania jego przeglądu, czy też usunięcia usterek dotyczących oprogramowania, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Sklepu bądź też w korzystaniu z niektórych jego funkcjonalności.

§ 3 Zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług wymaga zaakceptowania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Klienta i przesłania Sprzedawcy Formularza rejestracji, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu w celu utworzenia Konta, z tym, że:

 1. W przypadku składania przez Klienta Zamówienia bez utworzenia Konta, Umowa o  świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia w tym trybie,

 2. Umowa o świadczenie usług w zakresie przesyłania drogą elektroniczną Newslettera zostaje zawarta z chwilą:

 • potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący tą usługę, przesłany na adres e-mail podany przez Klienta lub

 • wyrażenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach ustawień Konta.

 1. Klient korzystający ze Sklepu, a nie dokonujący utworzenia Konta oraz złożenia Zamówienia, powinien przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, w zakresie  takim, w jakim faktycznie korzysta on ze świadczonych przez Sprzedawcę usług.

 2. Umowa o świadczenie usług w zakresie umożliwienia Klientowi utworzenia Konta i jego prowadzenia zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 3. Umowa o świadczenie usług w zakresie przesyłania drogą elektroniczną Newslettera na adres e-mail podany przez Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 4. Świadczenie usług w zakresie umożliwienia Klientowi składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu następuje nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa w tym zakresie zostaje zrealizowana wraz z realizacją Zamówienia przez Sprzedawcę.

 

§ 4 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie usług w zakresie dotyczącym utworzenia i prowadzenia Konta w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn wypowiedzenia oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w drodze oświadczenia zawartego w wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail Sprzedawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.Wysłane przez Klienta na adres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług w zakresie dotyczącym utworzenia i prowadzenia Konta.

 2. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie usług w zakresie przesyłania drogą elektroniczną Newslettera w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn wypowiedzenia oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, poprzez:

 1. kliknięcie w link dezaktywacyjny, umieszczany każdorazowo w treści Newslettera wysyłanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,

 2. odznaczenie odpowiedniego pola w ramach ustawień Konta,

 3. wysłanie na adres e-mail Sprzedawcy żądania zaprzestania przesyłania Newslettera.

 1. W przypadku wygaśnięcia Umowy o świadczenie usług w zakresie dotyczącym utworzenia i prowadzenia Konta, na skutek złożenia przez Klienta oświadczenia o jej wypowiedzeniu lub też w przypadku rozwiązania jej w powyższym zakresie na mocy porozumienia Stron, Konto Klienta zostanie usunięte, a on sam traci do niego dostęp.

 2. Jeżeli w chwili, w której Klient, zgodnie z treścią ust. 1, złożył Sprzedawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług lub też zażądał usunięcia Konta, nie zostało jeszcze zrealizowane Zamówienie Klienta, rozwiązanie Umowy o świadczenie usług następuje niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po dokonaniu rezygnacji z niego przez Klienta.

§ 5 Obowiązki Stron

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do:

 1. świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z najwyższą starannością, w sposób uwzględniający profesjonalny charakter prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

 2. podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych oraz zapobiegnięcia nieuprawnionemu pozyskaniu tych danych bądź ich modyfikacji przez osoby trzecie,

 3. dostarczenia Klientowi Produktów w stanie wolnym od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

  1. Klient zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

 2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz niezakłócający i nieutrudniający w jakikolwiek sposób jego funkcjonowania, bądź czyniący korzystanie z niego uciążliwym dla innym Klientów,

 3. niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających autorskie prawa majątkowe przysługujące osobom trzecim lub też naruszających inne prawa bądź dobra osobiste osób trzecich (zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym),

 4. niekorzystania z Kont innych Klientów lub udostępniania swojego Konta do korzystania innym Klientom,

 5. niepodejmowania:

 • jakichkolwiek działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Sklepie niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 • czynności mających na celu bądź skutkujących wejściem w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym w szczególności danych innych Klientów, takich jak ich adresy e-mail, loginy, hasła,

 • działań, skutkujących nieuprawnioną modyfikacją treści, dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w Sklepie cen Produktu lub zamieszczonych w nim opisów Produktów.

   1. Ponadto, Klient zobowiązany jest do:

 1. posługiwania się przy tworzeniu Konta, w Formularzach rejestracji oraz przy składaniu Zamówień prawdziwymi i aktualnymi danymi,

 2. dokonywania niezwłocznej aktualizacji danych podanych Sprzedawcy w związku ze złożeniem Zamówienia lub zawarciem Umowy o świadczenie usług,

 3. dokonywania terminowej zapłaty ceny Produktu oraz Kosztu wysyłki.

§ 6 Rejestracja i logowanie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie:

 1. należy wypełnić Formularz rejestracji, dostępny na stronie internetowej Sklepu przy czym podanie przez Klienta danych w polach, które w treści Formularza rejestracji nie zostały oznaczone jako obowiązkowe, pozostaje dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do utworzenia i korzystania z Konta,

 2. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować,

 3. należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w toku procedury zakładania Konta.

 1. Założenie Konta jest darmowe i dobrowolne.

 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustalonych w toku procedury tworzenia Konta, przy czym ustalone hasło może zostać zmienione przez Klienta w każdej chwili, po zalogowaniu się na Konto.

§ 7 Zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 2. Zamówienia można składać z wykorzystaniem utworzonego przez Klienta Konta, po dokonaniu czynności zalogowania się na Konto lub bez konieczności utworzenia Konta.

 3. Złożenia Zamówienia przez Klienta bez utworzenia Konta wymaga:

 1. zapoznania się przez Klienta z postanowieniami niniejszego Regulaminu i jego zaakceptowania, co Klient potwierdza przez zakończeniem procedury składania Zamówienia, zaznaczając odpowiednie pole. Dokonanie przez Klienta akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia jest warunkiem koniecznym dla nabycia w drodze umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu,

 2. podania przez Klienta niezbędnych danych osobowych i adresowych, wskazanych w udostępnionym na stronie internetowej Sklepu Formularzu zamówienia i oznaczonych jako dane obligatoryjne, wybrania rodzaju przesyłki, wpisania danych do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 3. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w toku procedury składania Zamówienia.

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, określić ilość zamawianego Towaru, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do Koszyka”, znajdującego się przy każdym Produkcie wraz z jego opisem oraz ceną Produktu,

 2. zalogować lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez utworzenia Konta,

 3. kliknąć przycisk [„zamawiam i płacę”],

 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie, w tym koszt wysyłki.

 1. Przez kliknięcie przycisku [„zamawiam i płacę”] Klient potwierdza fakt złożenia zamówienia, a Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w toku procedury utworzenia Konta lub wskazany w trakcie wypełniania Formularza zamówienia bez wykorzystania Konta.

 2. Złożenie Zamówienia w wyżej opisany sposób stanowi wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 3. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku, w rozumieniu przepisu art. 21 ustawy o prawach konsumentach, a także udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej przez Klienta i Sprzedawcę umowy sprzedaży, następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust.6., zawierającej link do Regulaminu, pouczenia o przysługującym uprawnieniu do odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy.

§ 8 Formy płatności

  1. Klient może zapłacić za zamówiony Towar wraz z kosztem wysyłki za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24: 
   szybkim przelewem elektronicznym (ePrzelew),

oraz

         zwykłym przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy:

POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWIE

7382130008-2001002004420001

  1. Rozliczenie transakcji prowadzone jest za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 oferowanego przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935.

§ 9 Dostawa i płatności

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów wysyłki w trakcie składania zamówienia.

 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt wysyłki.

 3. W przypadku zamówień na Towar o wartości powyżej 250,00 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) dostawa jest bezpłatna.

 4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Rachunek bankowy Sprzedawcy podany jest w treści wiadomości e-mail stanowiący potwierdzenie zamówienia. Jeżeli wpłata nie zostanie odnotowana na rachunku Sprzedawcy w ciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

 5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych. W przypadku podania niekompletnych danych do wysyłki czas realizacji może wydłużyć się o czas potrzebny do ustalenia prawidłowych danych Klienta. W wypadku gdy podane przez Klienta dane do wysyłki są niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się niezwłocznie z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy w terminie 5 dni roboczych, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.

 7. Towar jest dostarczony za pomocą firmy kurierskiej UPS.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 1 powołanej wyżej ustawy, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.

 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła Produkt w posiadanie. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną prze niego inną osobę niż przewoźnik ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty na adres korespondencyjny Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośnik potwierdzenie otrzymania oświadczenia od odstąpieniu od umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać Towar na adres korespondencyjny Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty odstąpienia od umowy tj. koszt wysyłki Towaru na adres Sprzedawcy w sposób wybrany przez Konsumenta.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawca o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych przepisami  Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych tejże ustawy.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej i wysłana na adres korespondencyjny bądź na adres e-mail Sprzedawcy.

 3. Dla celów sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecanym jest, aby zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zawierało w szczególności:

 1. imię i nazwisko uprawnionego,

 2. adres do korespondencji,

 3. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgodnie z wolą Klienta będzie, aby odpowiedź na reklamację została mu przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej,

 4. datę nabycia Produktu od Sprzedawcy,

 5. rodzaj reklamowanego Produktu,

 6. opis wady reklamowanego Produktu oraz datę i okoliczności jej stwierdzenia,

 7. żądanie Klienta w odniesieniu do zgłoszonych wad,

 8. wybrany przez Klienta sposób poinformowania go o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 1. Zalecanym jest, aby dla celów sprawnego rozpatrzenia reklamacji, wraz z jej zgłoszeniem Klient dostarczył Sprzedawcy dowód nabycia Produktu w drodze umowy sprzedaży (np. kopię lub skan faktury VAT, kopię lub skan dowodu uiszczenia ceny na rzecz Sprzedawcy lub też inny posiadany przez niego dowód).

 2. Klientowi przysługują uprawnienia z zakresu rękojmi na zasadach i w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę zgodnie ze sposobem wskazanym w zgłoszeniu reklamacji, a jeżeli takiego sposobu Klient nie wskaże, Sprzedawca poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji przy wykorzystaniu podanych przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 3, danych adresowych.

 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy.

 6. Dla celów jej sprawnego rozpatrzenia, zalecanym jest, aby reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną zawierała w szczególności:

 1. wskazanie przedmiotu reklamacji (opis sprawy, której dotyczy składana przez Klienta reklamacja),

 2. adres do korespondencji,

 3. adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgodnie z wolą Klienta odpowiedź na reklamację winna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej,

 4. preferowany przez Klienta sposób poinformowania go o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 1. Rozpatrzenie reklamacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego Regulaminu oraz powiadomienie o wyniku jej rozpatrzenia, zgodnie z danymi wskazanymi przez Klienta w zgłoszeniu reklamacji, nastąpi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Sprzedawcę.

 2. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, które uniemożliwiają jej rozpatrzenie, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi podanymi w zgłoszeniu reklamacji, o którym mowa w ust. 9.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności uprawniony jest do zwrócenia się:

 1. do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim a Sprzedawcą,

 2. do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

 3. do zwrócenia się o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub też wszczęcie postępowania przed sądem polubownym do instytucji, przedmiotem działania których jest prowadzenie postępowania mediacyjnego i/lub sądownictwo polubowne.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ust. 1, ma charakter dobrowolny i obie Strony muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie.

 2. W celu wszczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 niniejszego paragrafu Konsument winien złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania- o mediację lub też o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego, a ponadto na stronach internetowych właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r., nr 113, poz. 1214 ze zm.).

 4. Zasady organizacji i działania innych poza wyżej wymienionymi instytucjami, które zajmują się prowadzeniem postępowania mediacyjnego lub sądownictwem polubownym, określane są indywidualnie przez te instytucje.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. Konsument może ponadto uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą świadczoną przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich, adresy których udostępnione są m.in. na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca tj. "Pol-Foods" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prostkach ul. Kolejowa 1D, 19-335 Prostki.

 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń, świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, a także archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta Sklepu internetowego mogą być:

 1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu wysyłki przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

 3. pracownicy Administratora, którym udzielono stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 4. organy państwowe lub inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

 2. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

 2. Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani też nie wyłącza żadnych praw Klientów, które wynikają dla nich z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, na stronie internetowej Sklepu, w zakładce ”Regulamin sklepu” oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin umieszczony na stronie internetowej Sklepu udostępniany jest w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej podanych przyczyn:

 1. zmiany brzmienia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży lub Umowie o świadczenie usług, zawieranej przez Klienta i Sprzedawcę,

 2. konieczności zastosowania się Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień bądź wytycznych, mających wpływ na prawa i obowiązki określone w umowie sprzedaży lub Umowie o świadczenie usług, zawieranej przez Klienta i Sprzedawcę, a wynikających z:

 • ostatecznej decyzji organu administracji publicznej, właściwego w zakresie rodzaju  działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę,

 • prawomocnego orzeczenia sądowego, znajdującego zastosowanie w zakresie rodzaju działalności gospodarczej, prowadzonej przez Sprzedawcę.

 1. zmiany technicznych uwarunkowań świadczenia usług przez Sprzedawcę, wynikającej wyłącznie z aktualizacji wymagań technicznych.

 1. O dokonaniu zmian Regulaminu oraz o ich treści, Klient zostanie poinformowany każdorazowo przez umieszczenie pod adresem Sklepu informacji o zmianie niniejszego Regulaminu wraz ze wskazaniem zmian. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym widoczna będzie na stronie internetowej Sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 2. Klienci, którzy utworzyli Konto lub na których rzecz, na zasadach określonych w Regulaminie, świadczona jest usługa przesyłania drogą elektroniczną Newslettera, o zmianie niniejszego Regulaminu zostaną powiadomieni dodatkowo, poprzez przesłanie na adres e-mail, podany przez nich podczas procedury zakładania Konta lub dla otrzymywania Newslettera, informacji o zmianie niniejszego Regulaminu wraz ze wskazaniem zmian w tym Regulaminie. Poinformowanie Klienta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym o zmianie niniejszego Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed dniem wejściem w życie takiej zmiany.

 3. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie, który został podany przez Sprzedawcę łącznie z informacją o jego zmianie, nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu, w sposób, o którym mowa w ust. 5 i ust. 6, chyba że co innego wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, lub decyzji i orzeczeń, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – 2.

 4. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Klienta, który utworzył Konto lub na rzecz którego świadczona jest drogą elektroniczna usługa dostarczania Newslettera, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, zgodnie z treścią ust. 6, Klient taki w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu nie złoży Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w zakresie utworzenia i prowadzenia Konta lub odpowiednio o przesyłanie Newslettera.

 5. Wszelkie inne zmiany niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania do umów zawartych oraz Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie takiej zmiany, chyba że co innego wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, lub decyzji i orzeczeń, o których mowa w ust. 4 pkt 2.1 – 2.2.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy o prawach Konsumenta.

 7. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 lutego 2017 roku i ma zastosowanie do umów zawartych oraz Zamówień złożonych od tego dnia.